Privacyverklaring VIVA-RPC

De inhoud van deze Privacyverklaring kan op enig moment worden gewijzigd. U kunt de meest recente versie van de Privacyverklaring eenvoudig raadplegen via onze website: www.nbbclubsites.nl/club/3015. Bekijk ook de Privacyverklaring van de BridgeBond: www.bridge.nl.

Bridgeclub VIVA-RPC, spelend in Den Haag en aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (hierna BridgeBond) onder clubnummer 3015, respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Uw relatie met ons, de BridgeBond en het bridgedistrict

Wij zijn lid van de BridgeBond omdat onze club het doel van de BridgeBond (bridge bevorderen) onderschrijft en we van de diensten van de BridgeBond gebruik maken. De BridgeBond kent afzonderlijke bridgedistricten en onze club is ook lid van één bridgedistrict, District Den Haag e.o.
Indien u lid wordt van bridgeclub VIVA-RPC, levert u de navolgende persoonsgegevens bij ons aan: NAW-gegevens, contactgegevens, geboortedatum en sekse. Deze persoonsgegevens voeren wij in in de ledenadministratie van de BridgeBond.
Het is mogelijk dat u bij lid worden al beschikt over een NBB-Lidnummer. In dat geval stelt de BridgeBond uw persoonsgegevens voor onze club beschikbaar en hoeven deze niet apart aangeleverd te worden.
Indien u geen lid van ons bent en geen NBB-Lidnummer heeft, maar wel bij ons deelneemt aan een bridgedrive waarbij we het NBB-Rekenprogramma© 1)  gebruiken, dan verkrijgen wij en de BridgeBond via deze weg uw naam (en eventueel contactgegevens).

Indien u van ons lid bent, leveren we u verschillende diensten, mede omdat we bij de BridgeBond zijn aangesloten. In dit kader ontvangt u onder meer een NBB-Lidnummer. De BridgeBond koppelt uw NBB-Lidnummer aan deelnamegegevens en uw prestatie- en bridgecompetenties waarover de BridgeBond beschikt. Uitgebreide informatie over het NBB-Lidmaatschap en het gebruik van het NBB-Lidnummer kunt u raadplegen via www.bridge.nl.

 1. Het NBB-Rekenprogramma© wordt op basis van een licentieovereenkomst met de BridgeBond gebruikt bij bridgedrives. Het registreert de deelnemers aan de bridgedrive, zorgt voor het wedstrijdschema en loopbriefjes, registreert onderdelen van het wedstrijdverloop en berekent de uitslag. Alle verzamelde wedstrijdgegevens worden doorgegeven aan de NBB-Uitslagenservice van de BridgeBond.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Wij, ons bridgedistrict en de BridgeBond verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op grond van ons gerechtvaardigde belang om binnen onze bridgeclub bridge te organiseren en te beoefenen en om de beoefening van de bridgesport in Nederland goed te organiseren en te bevorderen. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waar u deel van uitmaakt, of op basis van uw toestemming.

Doeleinden waarvoor wij en de BridgeBond persoonsgegevens verwerken

Om een beeld te krijgen van wat we met uw persoonsgegevens doen, al dan niet via de BridgeBond, om ons doel (bridge te kunnen organiseren en bevorderen) te bereiken, noemen we het realiseren of faciliteren van:

 • onze clubavond en overige activiteiten van VIVA-RPC en de BridgeBond;
 • het opstellen van een meesterpuntenklassement;
 • de Uitslagenservice (het tot op de deelnemende personen gedetailleerde wedstrijdverloop en uitslag);
 • onze Clubwebsite, www.nbbclubsites.nl/club/3015;
 • toezending van het NBB verenigingsblad Bridge, nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige informatie over bridge;
 • alle vormen van vrijwilliger- en kaderondersteuning ten behoeve van VIVA-RPC of de BridgeBond, inclusief wervingsactiviteiten voor vrijwilligers en kader;
 • de organisatie van bridge-gerelateerde opleidingen;
 • eventuele bestellingen bij de Bridge- en Boekenshop (leden ontvangen korting);
 • afspraken uit overeenkomsten met VIVA-RPC of de BridgeBond, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan:
  – de lidmaatschapsovereenkomst (waardoor statuten en huishoudelijk reglement van toepassing zijn – die ook verwijzen naar de reglementen van de BridgeBond);
  – de algemene voorwaarden die van toepassing worden als je inlogt via MijnNBB bij de BridgeBond en/of bij de BridgeBond gelieerde organisaties;
  – de inschrijfvoorwaarden die van toepassing worden als je deelneemt aan een bridgedrive die met het NBB-Rekenprogramma©  wordt georganiseerd en uitgerekend.
 • onze financiële administratie (contributies etc.) en die van de BridgeBond;
 • het verwezenlijken van historische doelen;
 • de publicatie van het VIVA-RPC clubblad De Heraut;
 • het VIVA-RPC weekend;
 • de biedcompetitie;
 • het bevorderen van het sociale contact tussen onze clubleden.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij, ons bridgedistrict en de BridgeBond deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.

Communicatie

VIVA-RPC stelt haar leden de NAW gegevens van al haar leden ter beschikking voor het gebruik van:

 • het leggen van contact in verband met het zoeken van een partner of invaller;
 • onderlinge communicatie waarbij elkaar toestemming is verleend (bijvoorbeeld binnen een extern viertal);
 • het uitoefenen van statutaire of in het huishoudelijk reglement vastgelegde rechten.

In het huishoudelijk reglement van VIVA-RPC zijn nadere regels vastgelegd aangaande hoe leden om dienen te gaan met de persoonsgegevens van andere leden.

Bewaartermijnen

Wij en de BridgeBond bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten  worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving.

Beveiliging

MijnNBB, het NBB-Rekenprogramma©, de NBB-Uitslagenservice en onze NBB-Clubsite2) zijn belangrijke digitale instrumenten van de BridgeBond die aan ons, ons bridgedistrict en de BridgeBond ter beschikking staan waarmee uw persoonsgegevens worden beheerd en verwerkt voor ieders eigen doeleinden, en beperkt tot voor zover als zij daartoe gerechtigd zijn.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en de BridgeBond heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze worden verwerkt. Bovendien heeft de BridgeBond met leveranciers afspraken gemaakt over hun informatiebeveiliging. Mocht zich onverhoopt een incident voordoen, dan beschikt de BridgeBond over protocollen om het incident zo spoedig mogelijk op te lossen en nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

 • De NBB-Clubsite is een website voor onze club die door de BridgeBond ter beschikking is gesteld. Onze club heeft niet ook nog een eigen website.

Uw rechten

U hebt het recht op inzage in en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zowel bij ons als bij de BridgeBond. U kunt dit in de meeste gevallen zelf eenvoudig regelen via www.mijnNBB.nl. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van ons, het bridgedistrict of van de BridgeBond zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.

In sommige gevallen hebt u tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.